Projektowanie oraz oraz budowa maszyn na zamówienie

Maszyny wykorzystywane we współczesnych liniach produkcyjnych i transportowych to najczęściej zaawansowane urządzenia zaprojektowane i wykonane w konkretnym celu. Często cechuje je unikatowość, przejawiająca się w dostosowaniu projektu do wcześniej zdefiniowanych wymagań i potrzeb, dla których trudno znaleźć odpowiednik z katalogu producentów maszyn na rynku.

Od lat specjalizujemy w projektowaniu i budowie maszyn stosowanych w różnych sektorach przemysłu, między innymi maszyn stosowanych w przemyśle metalurgicznym, hutniczym, elektromaszynowym, paliwowo-energetycznym czy chemicznym. Możemy się pochwalić między innymi budową tak jednostkowych maszyn jak:

 • specjalistyczne rozdrabniacze dla linii przerobu złomu,
 • urządzenia do rafinacji płynnego aluminium,
 • urządzenia do tonkretowania i napraw pieców hutniczych,
 • studnie oraz maszynownie odlewów pionowych wlewków z aluminium i mosiądzu,
 • piece topielne,
 • piece odlewnicze i do obróbki międzyoperacyjnej,
 • oraz wiele innych.

Nasze doskonale przygotowane biuro projektowe, zespół wysokiej klasy specjalistów oraz wieloletnie doświadczenie daje naszym klientom gwarancję uzyskania najwyższej jakości maszyn opuszczających nasz zakład produkcyjny.

Podejmujemy się budowy maszyn pod indywidualne zamówienia i pod unikatowe zapotrzebowanie, w tym maszyn wielofunkcyjnych i kompletnych linii montażowych, oraz również modernizacji istniejących już linii. Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie, także w zakresie transportu gotowej maszyny, jej montażu, rozruchu, wdrożeniu jak i późniejszemu serwisowaniu i doradztwie.

Budowa maszyn w naszym zakładzie odbywa się pod ścisłym nadzorem zarówno inżynieryjnym jak i dozorem technicznym gwarantującym zachowanie najwyższych standardów. Posiadamy w tym zakresie liczne certyfikaty i uprawnienia specjalistyczne. Budowane przez nas maszyny spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, a rozbudowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny daje pewność zachowania pełnej sprawności urządzenia w całym procesie eksploatacji.

Budowa maszyn w naszym zakładzie to także możliwość budowy konkretnej maszyny według posiadanej przez klienta dokumentacji technicznej, nawet w niepełnym jej zakresie. Nasze biuro projektowe po analizie materiałów źródłowych jest w stanie uzupełnić dokumentację i przygotować odpowiedni projekt.

Analiza potrzeb i wymagań klienta

Analiza potrzeb i wymagań klienta jest kluczowym etapem w procesie projektowania maszyn na zamówienie. Ten etap rozpoczyna się od dogłębnego zrozumienia i zdefiniowania specyficznych wymagań, które klient ma względem przyszłej maszyny. Proces ten obejmuje kilka istotnych kroków:

 1. Rozmowy i spotkania z klientem: Początek procesu to seria spotkań lub rozmów z klientem, w trakcie których zespół projektowy szczegółowo omawia potrzeby i oczekiwania klienta. Ważne jest, aby w tym etapie zrozumieć nie tylko bezpośrednie wymagania dotyczące maszyny, ale także szerszy kontekst, w jakim urządzenie będzie używane, w tym warunki pracy, przewidywane obciążenia, wymagania środowiskowe i inne czynniki wpływające na projekt.
 2. Identyfikacja specyficznych zastosowań maszyny: Kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób maszyna będzie wykorzystywana. To obejmuje analizę procesów produkcyjnych, w których maszyna znajdzie zastosowanie, rodzajów materiałów, z którymi będzie pracować, oraz oczekiwanych wyników jej działania.
 3. Definiowanie wymaganych parametrów technicznych: Na podstawie zebranych informacji zespół projektowy określa szczegółowe parametry techniczne, takie jak wymagania dotyczące mocy, wydajności, tolerancji, wymiarów, czy specyfikacji materiałowych. W tym etapie ustala się również kwestie związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy.
 4. Analiza ryzyka i możliwości: Ocenia się potencjalne ryzyka związane z projektem i identyfikuje się możliwości optymalizacji, np. poprzez zastosowanie nowych technologii czy materiałów.
 5. Tworzenie wstępnego szkicu projektu: Na podstawie zebranych informacji przygotowywany jest wstępny projekt, który jest przedstawiany klientowi do akceptacji. W tym szkicu uwzględnia się wszystkie wymagania i oczekiwania, a także przedstawia się wizję końcowego produktu.
 6. Iteracyjny proces projektowania: Po otrzymaniu opinii od klienta, projekt jest modyfikowany i dopracowywany. Może to być proces iteracyjny, w którym projekt jest wielokrotnie oceniany i ulepszany, aby jak najlepiej spełniał wymagania klienta.

Ten wstępny etap analizy potrzeb i wymagań klienta jest fundamentem dla całego procesu projektowania maszyn na zamówienie i ma kluczowe znaczenie dla sukcesu finalnego produktu. Zapewnia, że maszyna nie tylko będzie spełniać wszystkie techniczne wymagania, ale także będzie efektywnie integrować się z procesami produkcyjnymi klienta, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i produktywności.

Zastosowanie technologii CAD

Zastosowanie technologii CAD (Computer-Aided Design, czyli projektowanie wspomagane komputerowo) i CAE (Computer-Aided Engineering, czyli inżynieria wspomagana komputerowo) odgrywa istotną rolę w procesie projektowania maszyn na zamówienie, umożliwiając tworzenie bardziej precyzyjnych, efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Oto kilka kluczowych aspektów zastosowania tych technologii:

 1. Projektowanie 3D w technologii CAD: Narzędzia CAD umożliwiają tworzenie szczegółowych modeli 3D maszyn i ich komponentów. Projektanci mogą dokładnie wizualizować każdy element konstrukcji, co pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów już na wczesnym etapie projektowania. Dzięki możliwościom manipulacji i modyfikacji modeli w czasie rzeczywistym, proces projektowania staje się bardziej elastyczny i efektywny.
 2. Analiza i symulacja w CAE: Technologia CAE umożliwia przeprowadzanie różnorodnych analiz inżynieryjnych, takich jak symulacje wytrzymałościowe, dynamiczne, termiczne czy przepływowe. Dzięki temu można przewidzieć, jak projektowana maszyna będzie zachowywać się w rzeczywistych warunkach eksploatacji, co jest kluczowe dla zapewnienia jej bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.
 3. Optymalizacja projektów: CAD i CAE pozwalają na szybką modyfikację projektów i przeprowadzanie analiz co do ich wydajności. To z kolei umożliwia optymalizację konstrukcji pod kątem kosztów, wydajności oraz minimalizacji wpływu na środowisko.
 4. Integracja z systemami produkcji: Modelowanie w CAD i analizy w CAE mogą być bezpośrednio zintegrowane z systemami produkcji, takimi jak maszyny sterowane numerycznie (CNC) czy druk 3D. Pozwala to na szybkie i precyzyjne przenoszenie projektów z wirtualnego świata do rzeczywistości produkcyjnej.
 5. Współpraca i wymiana danych: Technologie CAD i CAE ułatwiają współpracę między różnymi działami wewnątrz firmy, jak również z klientami i dostawcami. Dzięki wspólnym formatom plików i platformom wymiany danych, projekty mogą być łatwo przeglądane, omawiane i modyfikowane przez różne zespoły, niezależnie od ich lokalizacji.
 6. Dokumentacja techniczna i zarządzanie projektem: Systemy CAD i CAE umożliwiają generowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, w tym rysunków wykonawczych, specyfikacji materiałowych i instrukcji montażu. Ułatwiają także zarządzanie projektem na każdym jego etapie, od koncepcji po produkcję.

Wprowadzenie technologii CAD i CAE do procesu projektowania maszyn znacząco przyczynia się do podniesienia jakości, precyzji oraz innowacyjności projektów, jednocześnie skracając czas ich realizacji i zmniejszając koszty produkcji.

Dostosowanie projektowanych maszyn do obowiązujących norm

Dostosowanie projektowanych maszyn do obowiązujących norm i standardów branżowych jest kluczowym aspektem w procesie ich projektowania i produkcji. Jest to niezbędne zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska, jak i dla spełnienia wymogów prawnych oraz oczekiwań klientów. Oto, jak ten proces wygląda:

 1. Zrozumienie i stosowanie odpowiednich norm i standardów: Na początku procesu projektowania niezbędne jest zidentyfikowanie i zrozumienie wszystkich obowiązujących norm i standardów, które dotyczą projektowanej maszyny. Mogą to być międzynarodowe normy, takie jak ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), europejskie normy EN, lokalne standardy, a także specyficzne wymogi branżowe. Normy te mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak bezpieczeństwo, ergonomia, wydajność energetyczna, emisje hałasu czy odporność na zanieczyszczenia.
 2. Wczesna integracja wymogów normatywnych: Normy i standardy są uwzględniane na bardzo wczesnym etapie projektowania. Oznacza to, że wszystkie wymagania są brane pod uwagę już przy tworzeniu wstępnych koncepcji i projektów, co pozwala uniknąć kosztownych modyfikacji w późniejszych fazach.
 3. Testowanie i weryfikacja zgodności: W trakcie i po zakończeniu procesu projektowania maszyny są poddawane szeregowi testów, które mają na celu weryfikację ich zgodności ze stosownymi normami. Może to obejmować testy wytrzymałościowe, testy bezpieczeństwa, testy efektywności energetycznej i wiele innych.
 4. Certyfikacja i dokumentacja: Po pomyślnym przejściu testów, maszyna oraz jej proces produkcyjny są certyfikowane przez odpowiednie instytucje, potwierdzające zgodność z normami. Do każdej maszyny dołączana jest także kompleksowa dokumentacja, zawierająca informacje o spełnieniu standardów i wytycznych.
 5. Szkolenia i instrukcje dla użytkowników: Oprócz samej maszyny, ważne jest również, aby użytkownicy końcowi byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie jej bezpiecznego i zgodnego ze standardami użytkowania. Dostarczenie szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji jest częścią procesu dostosowania maszyny do norm.
 6. Stała aktualizacja wiedzy o normach: Ze względu na ciągły rozwój technologiczny i zmiany w przepisach, firmy projektujące i produkujące maszyny muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę o obowiązujących normach i standardach, aby zapewnić ciągłą zgodność swoich produktów.

Dostosowanie do norm i standardów branżowych jest więc procesem kompleksowym, wymagającym ścisłej współpracy między inżynierami, projektantami, organami certyfikującymi i klientami, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, jakości i wydajności maszyn.

Integracja zaawansowanych systemów automatyki i sterowania

Integracja zaawansowanych systemów automatyki i sterowania w maszynach jest kluczowym elementem współczesnego projektowania maszyn, mającym na celu zwiększenie ich wydajności, precyzji i niezawodności. Oto główne aspekty tego procesu:

 1. Wdrożenie sterowników programowalnych (PLC): Sterowniki PLC są często sercem systemów automatyki maszyn. Pozwalają one na programowanie i kontrolę złożonych procesów operacyjnych, zapewniając jednocześnie elastyczność w dostosowywaniu do różnych zastosowań. Sterowniki te mogą być łatwo reprogramowane w razie zmian w procesie produkcyjnym lub wprowadzenia nowych funkcji.
 2. Zastosowanie interfejsów HMI (Human-Machine Interface): Interfejsy HMI umożliwiają operatorom łatwą i intuicyjną interakcję z maszyną. Mogą one wyświetlać dane operacyjne, statusy systemu, alarmy oraz umożliwiać ręczne sterowanie i wprowadzanie zmian w parametrach pracy maszyny.
 3. Integracja z systemami przemysłowymi IoT: Współczesne maszyny często są wyposażone w czujniki i moduły IoT (Internet of Things), które umożliwiają zdalne monitorowanie i analizę danych operacyjnych. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja procesów, predykcyjne utrzymanie ruchu oraz zdalna diagnostyka.
 4. Zastosowanie robotyki i mechaniki precyzyjnej: Wiele maszyn integruje zaawansowane rozwiązania robotyczne i precyzyjne mechanizmy ruchu, które pozwalają na szybkie, dokładne i powtarzalne operacje. Robotyka stosowana jest zwłaszcza w miejscach, gdzie wymagana jest duża precyzja lub gdzie warunki pracy są niebezpieczne dla ludzi.
 5. Oprogramowanie do zarządzania produkcją (MES, ERP): Maszyny często są zintegrowane z systemami zarządzania produkcją, takimi jak MES (Manufacturing Execution Systems) czy ERP (Enterprise Resource Planning). Pozwala to na lepszą koordynację pracy maszyn, efektywne planowanie produkcji, śledzenie postępów oraz zarządzanie zasobami.
 6. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów i AI: W niektórych przypadkach stosowane są zaawansowane algorytmy i elementy sztucznej inteligencji do optymalizacji pracy maszyn. Mogą one na przykład analizować dane z czujników w czasie rzeczywistym, aby automatycznie dostosować parametry pracy maszyny, zwiększając jej wydajność i minimalizując zużycie energii.
 7. Bezpieczeństwo i redundancja systemów: Wszystkie systemy automatyki i sterowania muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa. Obejmuje to redundancję kluczowych komponentów, zabezpieczenia przed awariami oraz systemy zapobiegające niekontrolowanym działaniom maszyny.

Integracja zaawansowanych systemów automatyki i sterowania w maszynach na zamówienie pozwala na stworzenie inteligentnych, wydajnych i niezawodnych rozwiązań, które mogą być elastycznie dostosowane do specyficznych wymagań klienta i zmieniających się warunków produkcyjnych.

Zastosowanie innowacyjnych materiałów i technologii

Zastosowanie innowacyjnych materiałów i technologii jest kluczowym czynnikiem w produkcji maszyn na zamówienie, umożliwiając tworzenie bardziej wydajnych, trwałych i ekonomicznych urządzeń. Oto kilka przykładów, jak nowoczesne materiały i technologie są wykorzystywane w tej dziedzinie:

 1. Lekkie kompozyty: Materiały kompozytowe, takie jak włókno węglowe czy kompozyty z włókna szklanego, są coraz częściej stosowane w projektowaniu maszyn ze względu na ich wysoką wytrzymałość przy niskiej wadze. Użycie tych materiałów może znacząco zwiększyć efektywność energetyczną maszyn, zmniejszając ich masę i wymagania dotyczące mocy.
 2. Technologia druku 3D: Druk 3D stał się rewolucyjnym narzędziem w produkcji maszyn, pozwalającym na szybkie prototypowanie oraz produkcję skomplikowanych części, które byłyby trudne lub niemożliwe do wytworzenia tradycyjnymi metodami. Dzięki drukowi 3D możliwe jest także lokalne wytwarzanie części zamiennych, co skraca czas przestoju maszyn i obniża koszty produkcji.
 3. Zaawansowane techniki spawania: Nowoczesne techniki spawania, takie jak spawanie laserowe, elektronowe czy ultradźwiękowe, oferują większą precyzję i jakość połączeń, co jest szczególnie ważne w produkcji maszyn o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Pozwalają one także na spawanie różnych rodzajów materiałów, w tym tych trudnych do połączenia tradycyjnymi metodami.
 4. Materiały o wysokiej wytrzymałości: Stosowanie zaawansowanych stopów metalowych, ceramiki technicznej czy polimerów o wysokiej wytrzymałości pozwala na tworzenie maszyn bardziej wytrzymałych i odpornych na warunki eksploatacyjne, takie jak wysokie temperatury, korozja czy zużycie.
 5. Inteligentne materiały i czujniki: Zastosowanie inteligentnych materiałów, które mogą zmieniać swoje właściwości w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe, oraz integracja czujników do monitorowania stanu maszyny, umożliwiają tworzenie maszyn samodiagnostykujących się i adaptujących do zmieniających się warunków pracy.
 6. Zastosowanie nanotechnologii: Nanotechnologia znajduje zastosowanie w tworzeniu nowych materiałów o unikalnych właściwościach, co może przynieść przełom w wydajności i trwałości maszyn. Nanomateriały mogą być wykorzystywane do tworzenia wysoce wydajnych powłok, uszczelnień czy komponentów maszyn.
 7. Energooszczędne i ekologiczne technologie: Rozwój technologii zorientowanych na zrównoważony rozwój, takich jak systemy odzyskiwania energii czy rozwiązania minimalizujące emisję zanieczyszczeń, staje się coraz bardziej istotny w projektowaniu maszyn.

Wprowadzenie tych innowacyjnych materiałów i technologii pozwala na tworzenie maszyn nie tylko bardziej efektywnych i funkcjonalnych, ale również bardziej zgodnych z obecnymi i przyszłymi wymaganiami ekologicznymi oraz oczekiwaniami rynku.

Elastyczność i skalowalność w produkcji

Projektowanie maszyn na zamówienie ma kluczową rolę w tworzeniu rozwiązań elastycznych i skalowalnych, które mogą być dostosowane do zmieniających się potrzeb produkcyjnych. Oto, jak ten proces umożliwia elastyczność i skalowalność:

 1. Indywidualne dostosowanie do potrzeb klienta: Projektowanie maszyn na zamówienie rozpoczyna się od dogłębnego zrozumienia potrzeb i wymagań klienta. To oznacza, że maszyna może być dokładnie dostosowana do specyficznych zadań i procesów produkcyjnych klienta. Każdy projekt jest unikatowy i uwzględnia konkretne potrzeby.
 2. Modułowa konstrukcja: Maszyny na zamówienie często są projektowane z myślą o modularności. Oznacza to, że można je łatwo rozbudowywać lub modyfikować, dodając lub wymieniając moduły, w zależności od zmieniających się potrzeb produkcyjnych. To pozwala na elastyczne dostosowanie maszyn do nowych procesów lub produktów.
 3. Integracja różnych technologii: Wielofunkcyjność maszyn na zamówienie pozwala na integrację różnych technologii i procesów produkcyjnych w jednym urządzeniu. Dzięki temu można oszczędzać miejsce, energię i czas, a także zwiększać wydajność.
 4. Możliwość dostosowania parametrów: Maszyny na zamówienie umożliwiają precyzyjne dostosowanie parametrów pracy, takich jak prędkość, temperatura czy ciśnienie, co jest kluczowe w przypadku produkcji różnych produktów lub wariantów tego samego produktu.
 5. Skalowalność produkcji: Dzięki elastycznym i skalowalnym maszynom, produkcja może być łatwo zwiększana lub zmniejszana w zależności od popytu na produkty. To pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami i kosztami.
 6. Optymalizacja kosztów produkcji: Maszyny na zamówienie pozwalają na optymalizację kosztów produkcji, ponieważ są projektowane z myślą o konkretnych procesach i potrzebach klienta. Nie trzeba inwestować w nadmierną ilość funkcji czy wydajności, co może prowadzić do niepotrzebnych kosztów.
 7. Szybka adaptacja do zmian rynkowych: W dynamicznym otoczeniu rynkowym maszyny na zamówienie pozwalają firmom szybko reagować na zmiany i nowe wyzwania. Można dostosować produkcję do nowych trendów lub potrzeb klientów.

Elastyczność i skalowalność w produkcji są kluczowe dla efektywnego zarządzania produkcją i konkurencyjności firmy. Dlatego projektowanie maszyn na zamówienie staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w wielu branżach.

Wsparcie posprzedażowe i serwisowe

Wsparcie posprzedażowe i serwisowe stanowi istotną część procesu dostarczania maszyn na zamówienie. Dobre wsparcie po zakończeniu produkcji jest kluczowe dla zadowolenia klienta oraz utrzymania niezawodności i wydajności maszyn. Oto, jak firma może zapewnić to wsparcie:

 1. Serwis techniczny: Firma powinna zapewnić serwis techniczny, który obejmuje naprawy, konserwację i diagnostykę maszyn. Serwis powinien być dostępny w sposób ciągły, aby szybko reagować na awarie lub potrzeby klienta. To może obejmować zarówno serwis zdalny, jak i serwis na miejscu u klienta.
 2. Konserwacja i przeglądy okresowe: Regularna konserwacja maszyn jest kluczowa dla ich długotrwałej niezawodności. Firma powinna oferować planowane przeglądy okresowe, podczas których sprawdza się stan techniczny maszyn, wymienia zużyte części i przeprowadza niezbędne naprawy zapobiegawcze.
 3. Dostępność części zamiennych: Firma powinna utrzymywać dostępność części zamiennych, aby szybko dostarczać niezbędne komponenty w przypadku awarii lub potrzeby wymiany części. To minimalizuje przestoje produkcyjne i czas potrzebny na naprawy.
 4. Szkolenia dla operatorów: Firma może oferować szkolenia dla operatorów maszyn, które pomagają w prawidłowym i bezpiecznym korzystaniu z urządzeń. To również może obejmować szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i diagnostyki maszyn.
 5. Wsparcie zdalne: Wsparcie zdalne, takie jak zdalne diagnozowanie problemów i konsultacje techniczne, może przyspieszyć rozwiązywanie problemów i minimalizować przestoje produkcji.
 6. Aktualizacje i modernizacje: Firma może oferować możliwość aktualizacji i modernizacji maszyn, aby dostosować je do nowych wymagań lub technologii. To pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji maszyn i uniknięcie konieczności zakupu nowych urządzeń.
 7. Gwarancja: Jasne określenie warunków gwarancji na maszyny i jej części stanowi ważny element wsparcia posprzedażowego. Klienci powinni wiedzieć, jakie są warunki gwarancji i co ona obejmuje.
 8. Wsparcie techniczne: Firma może udostępniać infolinię lub dedykowany zespół ds. wsparcia technicznego, który jest dostępny dla klientów w przypadku pytań, problemów lub sugestii dotyczących maszyn.
 9. Monitoring zdalny i analiza danych: Współczesne technologie pozwalają na zdalny monitoring maszyn i analizę danych operacyjnych. To umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i podejmowanie działań naprawczych przed awarią.

Wsparcie posprzedażowe i serwisowe ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego zadowolenia klienta oraz utrzymania maszyn w pełnej sprawności. Firmy projektujące maszyny na zamówienie powinny inwestować w tę sferę działalności, aby dostarczyć kompleksowe i niezawodne rozwiązania dla swoich klientów.

Budowa maszyn - realizacje wideo

Budowa maszyn - galeria

Poproś o kontakt w sprawie: Budowa maszyn

Daj nam znać jak możemy ci pomóc. Poproś o kontakt za pomocą poniższego formularza.


  Odpowiedz na pytanie by wysłać maila: